Thông tin đấu thầu

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ khảo sát, cung cấp thiết bị, lắp đặt để thay thế bộ đo lưu lượng Bentonite 63 F08 cho máy xeo I tại Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Khối lượng công việc cần...

1. Tên gói thầu : Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc, nhân công để thi công xây tường rào tại cảng An Đạo, đục rãnh thoát nước nhà gửi xe cổng chính -  Phòng Bảo vệ Xí nghiệp Dịch Vụ...

1. Tên gói thầu : Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy và nhân lực để thực hiện các công việc sửa chữa về xây dựng tại Phân xưởng Nguyên liệu - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons