Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Dịch vụ súc rửa hệ thống ắc quy kiềm trong các trạm máy cắt điện 10KV Nhà máy Điện - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp  ; Mua sắm hàng hóa X;  Phi tư vấn ;...

1. Tên gói thầu: Vận chuyển Sản phẩm giấy Chế biến từ Tổng kho - Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phú Thọ) đến các địa điểm thuộc khu vực Miền Bắc.
2. Tên dự án: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons