Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị máy móc và nhân công lao động để thay mới bộ sấy không khí của lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons