Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Vận chuyển Sản phẩm giấy Chế biến từ Tổng kho - Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phú Thọ) đến các địa điểm thuộc khu vực Miền Bắc.
2. Tên dự án: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm...

1. Tên gói thầu: Vận chuyển giấy từ Tổng kho - Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phú Thọ) vào kho Chi nhánh Tổng công ty tại TP.Hồ Chí Minh.
2. Tên dự án: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của...

1. Tên gói thầu: Vận chuyển giấy từ Tổng kho - Tổng công ty giấy Việt Nam ( Phú Thọ) vào kho Chi nhánh Tổng công ty tại TP.Đà Nẵng.
2. Tên dự án: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng...

1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt đưa vào hoạt động cho hệ thống ánh sáng trần nhà Bột - Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp  ; Mua sắm...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons