Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp băng tải cao su, vật tư máy móc nhân lực để dán nối băng tải cao su mới cho thiết bị  523.Ev.339 tại Phân xưởng nguyên liệu – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt...

1. Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ cung cấp vật tư và nhân lực để thực hiện công việc sửa chữa phục hồi các vành thùng bóc vỏ gỗ 523.Db.920 phân xưởng Nguyên liệu – Nhà máy Giấy....

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư chế tạo theo mẫu phụ tùng để sửa chữa thiết bị của phân xưởng Bột và phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons