Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Khảo  sát, cung cấp thiết bị, lắp đặt, cài đặt đưa vào sử dụng bộ khởi động mềm cho 02 máy nghiền bột 63 Rf 211 và 63 Rf 221 tại Phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy - Tổng công...

1. Tên gói thầu: Khảo  sát, cung cấp thiết bị, lắp đặt, cài đặt đưa vào sử dụng bộ khởi động mềm cho 02 máy nghiền bột 63 Rf 211 và 63 Rf 221 tại Phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy - Tổng công...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, chế tạo theo mẫu cặp bánh răng và sửa chữa phục hồi hộp số cho nhóm sấy I máy xeo 1, lô Pick up máy xeo 2 tại Phân xưởng Giấy và cặp bánh răng cho hộp...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons