Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, trang thiết bị máy móc và nhân công để sửa chữa thay thế kết cấu thép hư hỏng từ tầng 7 lên tầng 10 lò thu hồi – Nhà máy Điện – Tổng công ty...

1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt, hiệu chỉnh đưa vào hoạt động cho bộ khởi động mềm của hai motor bơm chân không 63 Cp 298 và 64 Cp 299 tại Phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy - Tổng công...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons