Thông tin đấu thầu

1. Tên gói thầu: Dịch vụ cung cấp vật tư, chế tạo theo mẫu vít tải mảnh 526.Ev.410 tại Phân xưởng Bột – Nhà máy Giấy – Tổng công ty Giấy Việt Nam
2. Loại gói thầu: Xây lắp (    ); Mua sắm hàng hóa (X);  Phi...

1. Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị, lắp đặt đưa vào hoạt động cho hệ thống ánh sáng trần nhà Bột - Phân xưởng Bột - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam.
2. Loại gói thầu: Xây lắp  ; Mua sắm...

1. Tên gói thầu: Dịch vụ khảo sát, cung cấp vật tư, nhân lực, thiết bị, máy móc để sửa chữa, thay đổi hệ thống cấp gió và đường thải xỉ lò hơi Công nghiệp – Nhà máy Điện – Tổng công ty Giấy Việt...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons