CONTRACTOR SELECTION

Quyết định phê duyệt chỉ định thầu thực hiện Hợp đồng nguyên tắc năm 2022 về việc thực hiện dịch vụ cung cấp vật tư, thiết bị máy móc và nhân công để thi công, sửa chữa các hạng mục về xây dựng để đáp ứng ngay yêu cầu sản xuất cho Tổng công ty Giấy Việt Nam

31/12/2021

Đồng ý chỉ định Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí Phong Châu thực hiện Hợp đồng nguyên tắc năm 2022 về việc thực hiện cung cấp vật tư, thiết bị máy móc và nhân công để thi công, sửa chữa các hạng mục về xây dựng để đáp ứng ngay yêu cầu sản xuất cho Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Website Link

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons