Tin về Vinapaco

Ngày 23/7/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020 và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm...

Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ An toàn viên vệ sinh viên  trong việc tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của An toàn vệ sinh...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons