Tin về Vinapaco

Nằm trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn thanh niên Tổng công ty Giấy Việt Nam tham gia hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác cho cán bộ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons