Tin về Vinapaco

Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ An toàn viên vệ sinh viên  trong việc tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của An toàn vệ sinh...

Ngày 26/4/2018, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2018 tại Hội trường Tổng công ty (Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ). Dự Hội nghị có 180 đại biểu...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons