NEWS

Hot news

Vinapaco news

Paper industry news

Social activities

Chung tay ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19

Chung tay ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 07/06/2021, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã trích từ nguồn Quỹ phúc lợi Tổng công ty đóng góp 1.000.000.000 đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19, tiếp thêm nguồn lực cùng nhân dân cả nước vượt qua đại dịch hiện nay.

GALLERY

Website link

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons